BẢNG GIÁ CƯỚC dịch vụ ezcom

STT TÊN GÓI CƯỚC CƯỚC THUÊ BAO
(ĐỒNG/ 30 NGÀY)
LƯU LƯỢNG
MIỄN PHÍ/LƯU LƯỢNG
TỐC ĐỘ CAO
LƯU LƯỢNG VƯỢT GÓI
(ĐỒNG/ MB)
 

A – GÓI CƯỚC MẶC ĐỊNH

1 EZ0 0 0 GB 200 đăng kí

B – GÓI CƯỚC GIỚI HẠN LƯU LƯỢNG MIỄN PHÍ

2 EZ50 50.000 500 MB 200 đăng kí
3 EZ120 120.000 1.5 GB đăng kí

C – GÓI CƯỚC KHÔNG GIỚI HẠN LƯU LƯỢNG MIỄN PHÍ

4 MAX 70.000 600 MB(*) Miễn phí đăng kí
5 MAX100 100.000 1.2 GB đăng kí
6 MAX200 200.000 3 GB đăng kí

Lưu ý:(*) Gói MAX/MAX100/MAX200 được sử dụng lần lượt là 600MB/1.2GB/3GB ở tốc độ truy cập tối đa. Sau mức này, Quý Khách tiếp tục sử dụng Internet miễn phí với tốc độ 32 Kbps/32 Kbps.